Μηχανογραφικό Δελτίο

woman in academic dress holding a black academic hat

 

Με τον δικό μας  ιδιόκτητο και πλήρη οδηγό σπουδών πληροφορούμε τους υποψηφίους για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  κάθε σχολής, τα μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε τμήμα, τα μεταπτυχιακά που διενεργούνται σε κάθε σχολή, τις αντιστοιχίες των τμημάτων, τα επαγγελματικά δικαιώματα των σχολών και τις εκτιμήσεις για τη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Σε προσωπική συνεδρία και λαμβάνοντας υπόψη τα όνειρα, τις επιθυμίες και τις κλίσεις των μαθητών συνθέτουμε το πλαίσιο για την ορθή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου με υπευθυνότητα.

*Η συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου διενεργείται για τους μαθητές όλων των ομάδων προσανατολισμού και ανεξάρτητα από την φροντιστηριακή εκπαίδευση που έχουν επιλέξει νωρίτερα.